top of page

PRIVACYBELEID LEMON LUX STUDIO

Ingangsdatum: 07-06-23

 

Dit privacybeleid beschrijft hoe Lemon Lux Studio persoonlijke informatie verzamelt, gebruikt en openbaar maakt wanneer u de website gebruikt. We zijn toegewijd aan het beschermen van uw privacy en het naleven van toepasselijke wetten inzake gegevensbescherming, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de Nederlandse Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp).

 

Informatie die ik verzamel

 

1.1 Persoonlijke informatie:

Wanneer u deze website gebruikt, kan ik persoonlijke informatie verzamelen die u vrijwillig aan mij verstrekt, zoals uw naam, e-mailadres, telefoonnummer en andere informatie die u kiest om te verstrekken.

 

1.2 Automatisch verzamelde informatie:

Ik kan ook bepaalde informatie automatisch verzamelen wanneer u deze website bezoekt. Dit kan uw IP-adres, browsertype, besturingssysteem, verwijzende URL's, bezochte pagina's en andere vergelijkbare informatie bevatten.

 

Gebruik van informatie

 

2.1 Ik kan de persoonlijke informatie die ik verzamel gebruiken voor de volgende doeleinden:

 

Om mijn diensten te leveren en te onderhouden.

Om te reageren op uw vragen en met u te communiceren.

Om uw ervaring op mijn website te personaliseren en te verbeteren.

Om u marketingcommunicatie te sturen, mits u hiervoor toestemming hebt gegeven indien vereist door de wet.

Om te voldoen aan wettelijke verplichtingen of geschillen op te lossen.

 

2.2 Ik kan de automatisch verzamelde informatie gebruiken voor de volgende doeleinden:

 

Om gebruikspatronen en trends te analyseren en te volgen.

Om mijn website en diensten te verbeteren.

Om de beveiliging en integriteit van mijn systemen te verbeteren.

 

Delen van informatie

 

3.1 Ik kan uw persoonlijke informatie delen met vertrouwde serviceproviders van derden die mij helpen bij het exploiteren van mijn website, het uitvoeren van mijn bedrijf of het leveren van diensten aan u. Deze serviceproviders zijn contractueel verplicht om de vertrouwelijkheid en beveiliging van uw persoonlijke informatie te handhaven.

 

3.2 Ik kan uw persoonlijke informatie ook bekendmaken:

 

Om te voldoen aan toepasselijke wetten, regelgeving of juridische processen.

Om mijn rechten, privacy, veiligheid of eigendom, evenals die van u en anderen, te beschermen.

In verband met een bedrijfstransactie, zoals een fusie, overname of verkoop van activa.

 

Cookies en trackingtechnologieën

 

4.1 Mijn website maakt gebruik van cookies en vergelijkbare trackingtechnologieën om bepaalde informatie automatisch te verzamelen en op te slaan. Cookies zijn kleine bestanden die op uw apparaat worden opgeslagen wanneer u een website bezoekt. Ze stellen mij in staat uw apparaat te herkennen en bepaalde informatie over uw bezoek te onthouden.

 

4.2 Ik gebruik cookies voor de volgende doeleinden:

 

Om de prestaties en functionaliteit van mijn website te analyseren en te verbeteren.

Om uw ervaring te personaliseren en op maat gemaakte inhoud te bieden.

Om uw voorkeuren en instellingen te onthouden.

 

4.3 U heeft de mogelijkheid om cookies uit te schakelen of te weigeren via de instellingen van uw browser. Houd er echter rekening mee dat dit de functionaliteit en prestaties van deze website kan beïnvloeden.

 

Bewaring van gegevens

Ik zal uw persoonlijke informatie bewaren zolang als nodig is om de doeleinden uiteengezet in dit privacybeleid te vervullen, tenzij een langere bewaartermijn vereist of toegestaan is volgens de wet.

 

Uw rechten

U heeft bepaalde rechten met betrekking tot uw persoonlijke informatie volgens de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming. Deze rechten kunnen het recht om uw persoonlijke informatie in te zien, te corrigeren, bij te werken of te verwijderen omvatten. Om uw rechten uit te oefenen, neemt u contact met mij op via de contactgegevens die hieronder worden vermeld.

 

Beveiliging

Ik neem redelijke maatregelen om de beveiliging van uw persoonlijke informatie te waarborgen en ongeoorloofde toegang, openbaarmaking, wijziging of vernietiging te voorkomen. Houd er echter rekening mee dat geen enkele methode van verzending via internet of elektronische opslag 100% veilig is.

 

Neem contact met mij op

Als u vragen, zorgen of verzoeken heeft met betrekking tot dit privacybeleid of mijn privacypraktijken, neem dan contact met mij op via:

 

Lemon Lux Studio

Eline Jansen

lemonluxstudio@gmail.com

Tel: +34 638 627 471

----------------------------------------------------------------------------------------------

 

(ENGLISH)

PRIVACY POLICY LEMON LUX STUDIO

Effective Date: 07-06-23

 

This Privacy Policy describes how Lemon Lux Studio collects, uses, and discloses personal information when you use the website. We are committed to protecting your privacy and complying with applicable data protection laws, including the General Data Protection Regulation (GDPR) and the Dutch Data Protection Act (Wbp).

 

Information We Collect

1.1 Personal Information:

When you use this website, I may collect personal information that you voluntarily provide to me, such as your name, email address, phone number, and any other information you choose to provide.

 

1.2 Automatically Collected Information:

I may also collect certain information automatically when you visit this website. This may include your IP address, browser type, operating system, referring URLs, pages visited, and other similar information.

 

Use of Information

2.1 I may use the personal information I collect for the following purposes:

 

To provide and maintain my services.

To respond to your inquiries and communicate with you.

To personalize and improve your experience on my website.

To send you marketing communications, subject to your consent where required by law.

To comply with legal obligations or resolve disputes.

 

2.2 I may use the automatically collected information for the following purposes:

 

To analyze and monitor usage patterns and trends.

To improve my website and services.

To enhance the security and integrity of my systems.

Sharing of Information

 

3.1 I may share your personal information with trusted third-party service providers who assist me in operating my website, conducting my business, or providing services to you. These service providers are contractually obligated to maintain the confidentiality and security of your personal information.

 

3.2 I may also disclose your personal information:

 

To comply with applicable laws, regulations, or legal processes.

To protect my rights, privacy, safety, or property, as well as yours and others'.

In connection with a business transaction, such as a merger, acquisition, or sale of assets.

 

Cookies and Tracking Technologies

4.1 My Website uses cookies and similar tracking technologies to collect and store certain information automatically. Cookies are small files that are stored on your device when you visit a website. They enable me to recognize your device and remember certain information about your visit.

 

4.2 I use cookies for the following purposes:

 

To analyze and improve my Website's performance and functionality.

To personalize your experience and provide tailored content.

To remember your preferences and settings.

 

4.3 You have the option to disable or reject cookies through your browser settings. However, please note that doing so may affect the functionality and performance of this Website.

 

Data Retention

I will retain your personal information for as long as necessary to fulfill the purposes outlined in this Privacy Policy, unless a longer retention period is required or permitted by law.

 

Your Rights

You have certain rights regarding your personal information under applicable data protection laws. These rights may include the right to access, correct, update, or delete your personal information. To exercise your rights, please contact me using the contact details provided below.

 

Security

I take reasonable measures to protect the security of your personal information and prevent unauthorized access, disclosure, alteration, or destruction. However, please note that no method of transmission over the internet or electronic storage is 100% secure.

 

Contact me

If you have any questions, concerns, or requests regarding this Privacy Policy or my privacy practices, please contact me at:

 

Lemon Lux Studio

Eline Jansen

 

lemonluxstudio@gmail.com

Tel: 031 (0)657995774

 

 


(

Heb je een project in gedachten?

Neem dan vooral contact met me op voor een vrijblijvend, gratis (online) gesprek, zodat we kunnen bespreken wat de mogelijkheden voor een samenwerking kunnen zijn!

© 2023 by Lemon Lux Studio.

User agreement | Privacy policy

  • Instagram
  • Facebook
bottom of page